TNZ logo

Soubor sborníků referátů z konference 2002

SBORNÍK 0 - TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ - KRAJINA DOMOVA

ÚVOD
- Ivan Dejmal
ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
- Dušan Húska, Zuzana Jureková, Ľuboš Jurík, Alexandra Ratajová: Zdravá krajina - Iniciatíva pre trvalo udržatežný rozvoj vidieka centrálnej Európy.
- Alexandra Berková: Kultúrny potenciál krajinných a sídelných štruktúr - determinanty procesu urbanistickej tvorby a tvorby krajiny
- Ivan Šembera, Tomáš Šembera: Krajinnoekologický plán obce Banská Štiavnica a Štiavnické Bane
- Miroslav Rusko, Katarína Kubišová: Nové zákony vytvárajúce inštitucionálny a právny rámec pre využívanie dobrovožných nástrojov environmentálnej politiky v Slovenskej republike
- Miroslav Rusko: Schvažovanie štátnej pomoci na životné prostredie v Slovenskej republike
- Liz Hughes: The Protected Landscape Approach: Working with People for the Integration of Conservation and Development
- Liz Hughes: Training for Protected Landscape Management
DOKUMENTY
- Ivan Dejmal
ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
- Potraviny a zemědělství: Nastal čas změny! - Výzva k formulování nové Společné zemědělské politiky: Udržitelnost, kvalita a lokální diverzita, Přátelé Země, Evropa, 3. 6. 2002
- Budoucnost venkova ve velké Evropě - doporučení pro konvent o budoucnosti Evropy 24. - 25. června 2002
- Komuniké účastníků pracovního semináře "Pozvání k evropskému dialogu o budoucnosti venkova - Libčeves 2002"
- Hornorakouský zákon o krajinném obrazu sídel
- Zákon o ochraně památkového fondu - návrh SÚPP 2001
- Věcný záměr zákona o ochraně národního kulturního dědictví a památkové péči - základní myšlenkový rámec alternativního návrhu
REJSTŘÍK AUTORŮ + OBSAHY OSTATNÍCH SVAZKŮ

SBORNÍK 1 - VENKOV JAKO SOCIÁLNÍ PROSTOR

PŘÍSPĚVKY PŘEDNESENÉ NA KONFERENCI
- Lenka Tvrdková: Zemědělská krajina jako tradice
- Miroslav Baše: Budoucnost našeho venkova
- Bohuslav Blažek: Vize Budoucnosti českého venkova
- Michal Pospíšil: Vize zemědělství 200?
- Tomáš Doucha: Zemědělská politika a produkce veřejného zboží v zemědělství - šance a rizika po vstupu do EU
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY K TÉMATU
- Vít Hrdoušek: Změny sociálního prostoru venkova a možnosti jeho rozvoje
- Miloslav Janeček: Historické příčiny změn krajiny na příkladu východočeského rybníkářství
- Věra Kovářů: Českomoravská vrchovina - krajina sídla, domy a lidé
- Bohuslav Blažek: Obnova venkova
- Václav Ropek: Krajina očima domorodce - pohled z druhé strany - povodí Smědé
- Ivo Markvart Ze života lokálního patriota
- Oldřich Hozman Tvar sídla a energie krajiny.
- Josef Šrefl: Technologie údržby krajiny
- Jiří Mareček: Současný stav a perspektivy vesnických zahrad jako nejvýznamnějšího útvaru sídelní zeleně

SBORNÍK 2 - KRAJINA JAKO KULTURNÍ PROSTOR

PŘÍSPĚVKY PŘEDNESENÉ NA KONFERENCI
- Dagmar Sedláková: Listy kulturních památek - možný krok k účinnější péči o památkový fond v České republice
- Božena Pacáková-Hošťálková: Péče o historické zahrady a parky - problémy a formy řešení
- Jan Hendrych: Historická kulturní krajina - současný stav a potřeba zákonné ochrany a péče
- Jitka Feitová: Tendence ve vývoji památkové péče na příkladu středoevropských zemí - České republiky a Spolkové republiky německo od počátku 20. Století
- Zbyněk Dočkal, Martin Šerák: Demolice historických staveb - selhávání ochrany krajinného rázu
- Martina Berdychová: Příběh Holovouské návsi
- Irena Bukačová, Tomáš Hájek: Severní Plasko jako obnova komponované krajiny
- Michal Burian: Certifikace jako základní předpoklad rozvoje setrvalého venkovského cestovního ruchu v ČR
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY K TÉMATU
- Alois Čížek, Petr Pajas: Privatizace do veřejných rukou jako cesta k záchraně kulturního bohatství
- Irena Bartošová: Využití kulturních památek na základě zkušeností z grantového programu nadace Občanského fóra "Památky a zdraví"
- Tomáš Hájek: Památková péče bez růžových brýlí a ve změně
- Martina Pásková: Dědictví pro turismus nebo turismus pro dědictví?
- Oleg Suša, Michael Hauser, Rudolf Kolářský: K možnostem trvale udržitelného rozvoje globálního cestovního ruchu z hlediska kulturních a ekologických parametrů
- Drahomíra Kolmanová, Arno Pařík: Židovské hřbitovy v české krajině
- Jitka Feitová: Životní prostředí památek - příklady z práce bavorského zemského úřadu památkové péče
- Dagmar Sedláková: Historické jádro prahy - světová památka Unesco v ohrožení?
- Naděžda Kalousová: Reminiscence na jedno téma: památky
- Jiří Malínský: Třídy evropského dědictví - naděje i otazníky
- Jan Hendrych: Historická kulturní krajina - krajina jako památka
- Libuše Sedláčková: Zámecké obory - součást kulturní krajiny
- Dagmar Fetterová: Krajinné Památkové Zóny Na Jižní Moravě
- Jarmila Podzimková: Historické mapy obcí - svědectví o stavu vesnického osídlení a krajiny
- Tomáš Tomsa: Bažantnice u Loukova - Integrace přírodního a kulturního dědictví na konkrétním případu
- Irena Bukačová: Mikroregiony jako nástroj péče o kulturní dědictví a krajinu
- Dana Novotná: Obraz města v krajině (na příkladu městských památkových zón Brtnice a Jemnice)
- David Jech: Možnosti geografických informačních systémů v řízení ochrany a využiti kulturních hodnot krajiny
- Peter Jančura: Identita krajiny - vzťah krajinného obrazu, krajinného rázu a génia loci
- Vladimíra Koubová-Eidernová: Krajina jako autorský výkon, šlechtický přídomek, krajina jako "dobrá adresa"
- Zbyněk Dočkal, Martin Šerák: Ochrana historických staveb v krajině z pohledu památkářského občanského sdružení

SBORNÍK 3 - ČLOVĚK JAKO KRAJINOTVORNÝ ČINITEL


PŘÍSPĚVKY PŘEDNESENÉ NA KONFERENCI
- Martin Říha: Město a krajina, člověk a příroda
- Jiřina Jackson: Urban sprawl
- Miroslav Baše: Suburbanizace venkova
- Bohuslav Blažek: Sociálně ekologické vymezení českého venkova I - Venkov a města
- RNDr. Jan Piňos: Dominanty v krajině
- Miroslav Patrik: Anachronismus 21. století - setrvačnost výstavby velkých liniových staveb
- Václav Cílek: Krajina a těžba
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY K TÉMATU
- Milan Körner: Změny v rozvoji bydlení po roce 1990
- Petr Starčevič: Rozvoj pražského jihovýchodu
- Zdeněk Knap: Průhonic
- Vladimír Vojíř: Využití podzemí Prahy pro krajinu města
- Libor Jůn: Novověké bastionové fortifikace v Čechách a jejich vztah ke krajině
- Raimund Boehringer: Krajinářské úpravy v příhraniční oblasti - Egrensis Park; - Zemská zahradní výstava Marktredwitz - Cheb 2006
- Martin Sedlák: Tvář země - o původu a jeho vlivu
- Petr Kovář: Terapie Žákem - Žák a učitel
- Vojtěch Storm: Svět přirozený a svět umělý
- Jan Kruml: Krajinné plánování a obnova venkova
- Miloslav Lapka: Kontext v krajině a krajina v kontextu
- Aleš Brotánek: Zamyšlení nad budoucím vývojem venkovské zástavby
- Vladislava Hamplová: Stavební kultura aneb dům pro Poodří
- Eva Cudlínová: Turismus jako alternativa rozvoje rurální krajiny
- Jan Mertlík: Krajina jako obchodní artikl - koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji
- Jiří Vaníček: Objektivní hodnocení atraktivity turistické destinace
- Jitka Mejsnarová: Rekreace v české republice
- Vojtěch Storm: Dominanty v prostoru a v krajině - Význam, tradice, kritika soudobé praxe a možná východiska
- František Bittner: Tvář krajiny a technologie mobilních sítí GSM
- Slabihoud: Stožáry mobilních operátorů a krajina - z pohledu projektanta
- Ivan Vorel: Ochrana krajinného rázu a stožáry operátorů sítí GSM - problémy a možnosti
- Jitka Brychtová: Rozmanitost krajinného obrazu a rozmístění telekomunikačních věží
- Ivan Vorel: Silniční a dálniční stavby a ochrana krajinného rázu
- Václav Cílek: Prostor jako zdroj, krása jako surovina - příspěvek k diskuzi o billboardech a krajině
- Martin Říha: Těžba surovin a krajina
- Mirka Blažková: Ohrožená litosféra
- Michal Štingl: Těžba vápenců v Čechách a na Moravě
- Konstantin Dimitrovský: Tvorba nové krajiny na Sokolovsku
- Jan Marek: Stavebně historické památky tvořící krajinné dominanty a geologická rizika

SBORNÍK 4 - KRAJINA JAKO POLITIKUM

PŘÍSPĚVKY PŘEDNESENÉ NA KONFERENCI
- Plos Jiří: Člověk a jeho odpovědnost ke krajině
- Šipler Vladimír: Absentokracie jako hrozící problém výkonu místní správy
- Bohuslav Blažek: Sociálně ekologické vymezení českého venkova II. - Venkov a média
- Perlín Radim: Organizace veřejné správy na venkově (odpovědnost obecních zastupitelstev v péči o přírodu a krajinu)
- Svoboda Milan: Organizace veřejné správy ve městech (odpovědnost měst - obecních zastupitelstev v péči o přírodu a krajinu)
- Löw Jiří: Postavení kraje v tvorbě a ochraně krajiny
- Míchal Igor: Ochrana krajinného rázu a některé závazky Evropské úmluvy o krajině
- Josef Maxa: Rurální krajina, místní komunita a NGO
- Petr Kužvart, Ondřej Tošner: Nevládní organizace a občanská společnost v rozhodovacích procesech
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY K TÉMATU
- Pavel Klvač: Místní občanské iniciativy a oživování kulturní krajiny v mikroregionu Drahanská vrchovina
- Miroslav Tůma: Století politických převratů v jakési Lhotě a nejisté bytí rodiny ve vráskách tváře naší země
- Jiří Fencl: Mayday péče o památky
- Pavel Trpák, Ivana Trpáková: Stabilní katastr - ekologická interpretace daňových podkladů
- Darek Lacina: Vztah ke krajině - slova a skutky
- Pavel Pešout, Lucie Daňková: Ochrana krajiny prostřednictvím účasti občanských sdružení ve správních řízeních na příkladu ČSOP
- Jitka Mejsnarová: Veřejný zájem v novém stavebním zákoně
- Pavel Černohous, Andrea Götzová: Využívání krajiny a ochrana zemědělského půdního fondu aneb jak všichni zúčastnění porušují zákon, o státních orgánech nemluvě
- Václav Ziegler: O výchově k poznávání a ochraně krajiny a přírody
- Petr Pakosta: Tráva pro králíky jako obnovitelný zdroj
- Marie Haisová: Čechy krásné, Čechy mé, aneb šedá je teorie, košatý strom života

SBORNÍK 5 - OCHRANA KRAJINY

PŘÍSPĚVKY PŘEDNESENÉ NA KONFERENCI
- Vojtěch Stejskal: K vybraným právním prostředkům ochrany krajiny v rozhodovacích procesech o využití území a umísťování staveb
- Šipler Vladimír: Absentokracie jako hrozící problém výkonu místní správy
- Martin Culek: Čtyři poznámky k ochraně krajinného rázu - argumenty, současnost a budoucnost
- Antonín Buček: Význam ekologické sítě pro zachování biodiversity kulturní krajiny v ČR
- Igor Míchal: Divočina jako kulturní objekt
- Jaroslav Ungerman: Ochrana přirozených údolních niv
- Jan Lacina: Katastrofické jevy v krajině a jejich vztah k ochraně krajiny
- Škoudlínová: Problematické stavby v krajině
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY K TÉMATU
- Marie Lafarová: Současné možnosti ochrany krajinného rázu na vybraném území hm Prahy
- František Pelc: Jak dál v institucionální transformaci ochrany přírody a krajiny v České republice
- Václav Cílek: Kaňon Labe jako přírodní a kulturní fenomén
- Pavel Pecina: O ochraně krajiny a její biodiversity, konzervaci a managementu
- Petra Málková, David Lacina: Významná ptačí území v České republice
- Michael Hošek: Včelařství jako obtížně obnovitelný zdroj v krajině
- David Vačkář: Biologická a krajinná rozmanitost ekologickým prizmatem: lekce z Evropy
- Jan Bláha: Ochrana šumavské krajiny v Čechách a v Bavorsku
- Vladimír Zatloukal: Management lesů v NP Šumava v širších souvislostech
- Jaromír Macků: Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby polyfunkčního lesa
- Vladimír Tesař, Libor Hort: Strategie Pro silva pro pěstování lesa v kulturní krajině
- Petr Maděra: Mohutné dřeviny, krajinný ráz a druhová rozmanitost
- Zdeněk Řehák: Quo vadis české lesnictví
- Jan Kroča: Tabuizovaná místa v českých zemích a problematika jejich ochrany

SBORNÍK 6 - REHABILITACE KRAJINY

PŘÍSPĚVKY PŘEDNESENÉ NA KONFERENCI
- Václav Petříček: Úvodní slovo
- Jiří Löw: Rehabilitace krajiny již na stole - územní plán
- Václav Mazín: Pozemkové úpravy jako systémový prostředek krajinotvorby
- Alena Salašová: Kultúrna krajina a krajinárska tvorba
- Václav Petříček, Jan Plesník: Biokoridory: Vize a realita
- Ivo Machar: Obnova ekologické stability krajiny údolních niv
- Pavel Punčochář: Obnova říčního kontinua našich toků
- Michael Hošek: Zemědělství a jeho alternativy v Čechách a na Moravě
- Igor Míchal: Lesní hospodář jako spolutvůrce krajiny
- Václav Cílek: Ochočená příroda: pohled z jámy velkolomu
- Lubomír Petružela: Hydrická rekultivace severozápadních Čech
- Petr Sklenička, Vladimír Bejček, Ivo Přikryl: Využití procesů přirozené sukcese při obnově krajiny po těžbě nerostů
- Olga Bašeová: Budoucnost krajinných památkových zón
- Miroslav Baše: Sochařská sympozia a sochařská díla ve volné krajině mikroregionu střední Pojizeří (s centrem v Klášteře Hradišti nad Jizerou v letech 1996 - 2001)
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY K TÉMATU
- Hana Hofmeistrová: Sedm let neštěstí (Programu péče o krajinu)
- Jan Kender: Krajinotvorné programy ministerstva životního prostředí a jejich zabezpečování
- Mojmír Kyselka: Vhodná vesnice jako biocentrum ÚSES - počátek plíživého sblížení s ÚSTA
- Vlasta Petříková: Porosty energetických rostlin v krajině
- Miroslav Hájek: Koncepční přístupy revitalizace krajiny
- Jan Šálek: Netradiční způsoby řešení vodního hospodářství krajiny
- Helena Zbořilová: Ochranná pásma vodárenských nádrží a jejich význam pro ochranu krajiny
- Jarmila Měkotová: Záplavové území řek - šance pro biodiverzitu
- Martin Dušek: Význam rybníků v krajině
- Bořivoj Šarapatka, Stanislava Čížková: Postavení ekologického zemědělství v regionu Jeseníky a možné přístupy k zakládání a využívání travních porostů
- Jan Prudký: Krajinotvorná úloha rozptýlené zeleně
- Zdenka Nikodémová, Bohumil Bradna: Louky v české krajině - přírodní pestrost v zemědělství
- Helena Součková: Nepotravinářské využití zemědělské půdy
- Libor Rak: Rekonstrukce krajinného prvku Kunětická Hora
- Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík: Revitalizace krajiny devastované těžbou uhlí
Cena: 300,- Kč
 ks